Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu A. račun prihoda i rashoda

Financijski izvještaj proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Fina potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvješće o izvršenju proračuna za razdoblje 1.1.-31.12. 2016.

Izvršenje proračuna za 2016 – opći dio: prihodi i primici

Izvršenje proračuna za 2016 – opći dio: rashodi i izdaci

Izvršenje proračuna za 2016 – posebni dio

Financijski izvještaji proračuna za 2016

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016

Financijski izvještaji proračuna za 2015

Bilješke uz financijske izvještaje 2015

Proracunske biljeske

Bilješke uz financijske izvještaje 2014. godina

Proracun 2014 OPCINA SPISIC BUKOVICA

BILJEŠKE 2015

Bilješke uz financijske izvještaje 2015

Konsol.Financijski izvještaji proračuna za 2015

Proračun za 2016. godinu

Financijski izvještaji 06-2016.

 

Transparentnost

Informacija_o_trosenju_sredstava_-siječanj_2024

Prijedlog proračuna za 2017. godinu

Prihodi 2017

Proračun 2017

Rashodi 2017

Rashodi posebni 2017

 

Proračun za 2017. godinu

Proračun Općine Špisić Bukovica za 2017. godinu

Izvršenje proračuna 1.1. – 30.6.2017.

II REBALANS

II REBALANS-RASH.

II.REBALANS-POS.

IIREBALANS-PRIH

Financijski izvještaji 01-09.2017

Financijski izvještaji-referentna

Financijski izvještaji-ovjera FIN-e

III_rebalans_proracun_2017.

Financijski izvještaj 1.1. – 31.12.2017.

Izvršenje proračuna 2017.

 

Proračun 2018.

Proračun 2018.

financijski_izvještaj1

financijski_izvještaj2

Financijski izvještaj 1-3-2018

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.-09. MJESEC 2018.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

I. rebalans proračuna 2018. – 6.8.2018.

II. rebalans proračuna za 2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.

Potvrda FINE

Obvezne bilješke

 

Izvršenje proračuna 2018.

IZVJ T-2

IZVJ T-4

IZVJ T-5

IZVJ T-6

IZVJ T-10

IZVJ T-11

IZVJ-naslovna

Izvrsenje proračuna za 2018.

 

Izvješće nezavisnih vijećnika

Godišnj financijski izvještaj za 2018. – Antun Rohtek

 

PRORAČUN 2019.

Proračun za građane 2019.

PROJEKCIJE prihodi

PROJEKCIJE rashodi

PRORAČUN 2019. naslovna

PRORAČUN 2019. posebna

PRORAČUN 2019. prihodi

PRORAČUN 2019. rashodi

Fina

Referentna

Izvještaji – 2019.

I. rebalans proračuna 2019.

Obrasci financijskih 06-19v 5.0.7

Potvrda FINA

Izvršenje Proračuna 1.1.2019. – 30.6.2019.

Obrasci financijskih 09-19v 5.0.7

Potvrda  FINA

II. rebalans proračuna 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.

Izvršenje Proračuna 2019.

 

PRORAČUN 2020.

Proračun za građane 2020.

Proračun za 2020. i projekcije za 2021. i 2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. ožujak 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipanj 2020.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2020. GODINE

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. rujan 2020.

I REBALANS PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

 

PRORAČUN 2021.

PRORAČUN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

Odluka o izvršenju proračuna za 2021. godinu

I REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2020. GODINE

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. ožujak 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. lipanj 2021. – KONSOLIDIRANO

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 30. rujan 2021.

Plan razvojnih programa 2020-2023

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2021. GODINE

II REBALANS PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021.  – KONST.

Izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA 2021. GODINU

 

PRORAČUN 2022.

Izvješće 2022. godine

PRORAČUN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Financijski izvještaji za 01.01. – 30.06.2022.

Financijski izvještaj za 01.01. – 30.06.2022. – konsolidirano

Financijski izvještaji za 01.01. – 31.12.2022.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2022. GODINE

I REBALANS PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

II REBALANS PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

 

PRORAČUN 2023.

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Izvještaji propračuna, proračunskih i izvanproračunaskih korisnika

Bilješke uz financijski izvještaj 03-2023

Obrasci financijskih izvjestaja

23-06 Obrasci financijskih izvjestaja_v_8.1.1

Bilješke 06-2023

Referentna stranica

Bilješke Kons 06-2023

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korissnika

kons.06-23_v_8.1.1

Izvršenje 06-2023

Izvještaji 09-2023

12-23Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3

Bilješke uz finan. izvj. 2023

Referentna str

Bilješke uz kons. finan. izvj. 2023

Referentna-kons

Kons.Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3(3)

Bilješke 03-24

Obrasci_03-24_v_8.1.3

referentna 03-24

 

PRORAČUN 2024.

Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu sažetak

Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu posebni dio

Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu prihodi poslovanja

Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Proračun za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu A. račun prihoda i rashoda

Rebalans.sažetak

Rebalans.rashodi

Rebalans.prihod

Rebalans.posebni dio

Rebalans.nasl

Rebalans.funkcijska

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA ZA 2024. GODINU